کف حمام (زیردوشی) فایبرگلاس

کف حمام فایبرگلاس گوشه

زیر دوشی فایبرگلاس