کفی توالت و حمام آماده

کفی حمام و توالت پیش ساخته

کفی سرویس بهداشتی آماده