روشویی کنجی

روشویی گوشه فایبرگلاس

روشویی کوچک فایبرگلاس